fbpx

Șanse egale pentru toți antreprenorii care vor să închirieze domeniul public la Primărie!

de Răzvan Timofciuc

Am inițiat un proiect de Consiliul Local pentru ca toți antreprenorii să aibă șanse egale atunci când vor să închirieze domeniul public la Primărie.
În Municipiul Iași, modalitatea de închiriere temporară a domeniului public de către persoane fizice sau juridice în vederea amplasării de tonete, gherete, chioșcuri, rulote, terase sezoniere, tarabe flori naturale, automate, vitrine frigorifice/lăzi frigorifice, organizării de târguri comerciale, se realizează, în prezent, într-un mod netransparent și neconcurențial.
În prezent, persoana fizică sau juridică care solicită închirierea temporară a domeniului public trebuie depinde de un inspector din cadrul Biroului Avize Mici Întreprinzărtori și de Comisia de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi, desemnată într-un mod netransparent prin dispoziția primarului să decidă cine merită și cine nu merită închirieze domeniul public în vederea desfășurării de activități economice sezoniere.
Mai mult, componența acestei comisii este necunoscută opiniei publice, activitatea comisiei este complet opacă, ședințele și procesele verbale ale acestora (dacă există), nefiind publicate pe siteul Primăriei.
Procedura de închiriere tempoară a domeniului public nu este pe site-ul Primăriei, într-un loc vizibil, ci face parte integrantă din Hotărârile de CL privind aprobarea taxelor și impozitelor anuale. Aceste Hotărâri sunt scanate și uploadate pe site-ul Primăriei, ceea ce creează imposibilitatea utilizatorului/solicitantului să găsească informațiile cu motorul de căutare de pe site.
În calitate de consilier local, a trebuit să facă mai multe interpelări către Municipalitate pentru a-mi transmite componența acestei comisii care este formată din:
– Viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu – Președinte
– Daniel Dumitru Peltea – Membru
– Raluca Andreea Mocanu – Membru
– Marcel Pinciuc – Membru
– Cristina Adriana Huțanu – Membru
Conform răspunsului primit la interpelarea scrisă pe care am adresat-o, ”această comisie a fost constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 741/2012, modificată prin Dispoziția nr. 1131/2016 și prin HCL/2003 cu modificările și completările ulterioare”.
Și din punct de vedere legal se ridică mari semne de întrebare cu privire la activitatea acestei comisii, în condițiile în dispozițiile art. 3, alin (4), art. 14, art. 15 și art. 16, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, prevede că:
Art. 3. – (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.
Art. 14. – (1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
Art. 15. – Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Art. 16. – (1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
Totodată, OUG 57/2019 privind Codul administrative prevede, la art. 129, alin. (2), pct. c și alin. (6):
Art. 129 Atribuţiile consiliului local
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului saumunicipiului;
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
Executivul Primăriei se prevalează în mod abuziv de art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal pentru a justifica maniera de a se înstrăina domeniul public, chiar și pe perioade temporare (dar care, prin acte adiționale, se transformă, de facto, pe perioadă nedeterminată) utilizată până acum.
Art. 486 din Legea 227/2015 privind codul fiscal: (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea
În niciuna dintre Hotărârile Consiliului Local cu privire la închirierea domeniului public nu se prevede mandatarea primarului pentru constituirea, prin dispoziție de primar, a unei astfel de comisii care să decidă, cu de la sine putere, cine poate și cine nu poate închiria domeniul public.
În situația în care doi sau mai mulți agenți economici solicită închirierea temporară a aceleiași suprafețe din domeniul public, nu există o reglementare prin care se rezolvă această situație, totul depinzând de arbitrariul unei comisii constituită netransparent, fără o bază legală certă și fără a informa opinia publică cu privire la activitatea desfășurată.
Așadar, sunt încălcate și Dispozițiile Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996, Legea concurenței, republicată, cu modificările și completările ulterioare care, la Art. 8, alin (1), prevede că:
”Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum:
a)limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;â
b)stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.”
Nu există proceduri clare cu privire la suprafata maximă ce poate fi ocupata temporar in vederea amplasarii de terase sezoniere, cum și de către cine se determină această suprafață, nu există proceduri privind stabilirea perioadei de închiriere a domeniului public, în funcție de destinația închirierii.
În acest moment, cei mai mulți care deja au încheiat la un moment dat contracte de închiriere temporară a domeniului public cu Primăria Iași primesc prelungiri prin ”acte adiționale”, realizându-se, în fapt, o formă mascată de închiriere permanentă fără licitație.
Se impune, așadar, instituirea unui Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat în municipiul Iasi şi în vederea desfășurării de activități economice sezoniere și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării.

#OmulTăuDinPrimărie